Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
          | Hlavná | História | Priemyselný park | Kontakt | Ponuka - fotogaléria | Zverejňovanie |

Popis histórie priemyslu v Hnúšti na území priemyselnej zóny

       História mesta Hnúšťa je písomne doložená od roku 1438, kedy bola registrovaná už ako obec s farským kostolom. Rozvoj obce je datovaný od konca 18. storočia.   Rok 1881   bol spätý s tavbou a spracovaním železa v hutách v obci Hnúšťa-Likier. Vlastník hút „Rimamuránsko-šalgotarjánska železiarska účastinná spoločnosť" so sídlom v Budapešti bola najväčším bansko-hutníckym koncernom v Uhorsku s 12 tisíc zamestnancami. Uvedená spoločnosť vybudovala prvú koksovú vysokú pec na Slovensku v roku 1883 a v nasledujúcich rokoch prevádzkovala až tri koksové vysoké pece s dennou kapacitou výroby 200 ton surového železa. V tom čase bola v meste Hnúšťa najväčšia výroba surového železa na Slovensku.       Od začiatku 20.storočia nastal úpadok železiarstva a aj vďaka politickým zmenám spoločnosti po prvej svetovej vojne, od roku 1917 sa prevádzky začali sťahovať do Ózdu - nastalo zastavenie výroby a likvidácia hút. Po vyhasnutí poslednej koksovej pece v Hnúšti–Likier v roku 1921 bola zbúraná železolejáreň v hnúšťanskej Maši v roku 1923.

       Hutnícku výrobu nahradil v roku 1924 chemický priemysel v podobe komanditnej spoločnosti „Rimavskodolinský priemysel, komanditná spoločnosť Dr. Eugen Blasberg a spoločníci", ktorá spustila výrobu zuhličenia drevnej hmoty chemickou cestou (suchá destilácia dreva) a výrobu s tým spojených produktov.
       Po roku 1948 bola uvedená spoločnosť zoštátnená a produkcia bola vyrábaná pod názvom „Slovenské lúčobné závody š.p". V roku 1992 sa v rámci kupónovej privatizácie podnik rozdelil na spoločnosti „Slovenské lúčobné závody a.s. Hnúšťa" a „Technická guma a.s. Hnúšťa". Po z bankrotovaní obidvoch spoločností výrobné aktivity prevzali spoločnosti „SLZ NOVA a.s." a „T-GUM Hnúšťa, s.r.o.", ktoré pokračujú v hlavných výrobných činnostiach.

       V roku 2007 Mesto Hnúšťa s pomocou finančných prostriedkov Európskej Únie a Ministerstva hospodárstva odkúpilo areál T-GUM Hnúšťa, s.r.o. a v súčasnosti revitalizuje uvedený areál pod projektom „Priemyselná zóna Hnúšťa“.


       V priemyselnej zóne Hnúšťa dnes pôsobia výrobné spoločnosti:


YURA ELTEC Corporation Slovakia , s.r.o. pôsobiaca v elektrotechnickom priemysle s hlavným výrobným programom káblových zväzkov s dodávkami pre KIA Motors Žilina a HYUNDAI Nošovice.

MAJK s.r.o. pôsobiaca v gumárenskom a plastovom priemysle s hlavným produktom - vytlačované profilové tesnenia, vyrezávané tesnenia, lisované výrobky z gumy.

VERSACO s.r.o. so sídlom Hlavná 941, Hnúšťa pôsobiaca vo výrobe plastových výrobkov.

Rimavská energetická, s.r.o. so sídlom Železničná 990, Hnúšťa pôsobiaca vo výrobe tepla a teplej úžitkovej vody si vytvorila v priemyselnej zóne Hnúšťa sklad surovín - drevoštiepky.

Bio CON1, s.r.o. výroba elektrickej energie na princípe termochemického splyňovania biomasy v splyňovacom generátore.       Dodávky energií a služieb pre Priemyselnú zónu zabezpečujú:


SSE a.s. Žilina - dodávka elektrickej energie.

SLZ NOVA, a.s. - dodávka elektrickej energie a čistenie odpadových vôd.

Rimavská energetická spoločnosť Hnúšťa - dodávka tepla z centrálneho zdroja na báze výroby tepla z obnoviteľných palív - drevoštiepky.

VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ,a.s. - dodávka pitnej vody.

Ján Ulický FANTASTIC - dodávka stravy a stravovacích služieb.

Technické služby mesta Hnúšťa - letná údržba areálu.

Slovenská správa ciest - zimná údržba areálu.


       Hnúšťa je prirodzeným priemyselným centrom severného Malohontu.
Aktualizované: 17. novembra 2021 © js